Wed 19 Nov 2008

حسابداری

 

نقاب از رخ بر افکن محشری از جلوه بر پا کن

جهانی صبر و هوش و عقل از یک عشوه یغما کن

بسوی در قفا افتادگانت یک نگه بنگر

بچشم مست خود شور قیامت را تماشا کن

محوی


یکی از مباحث مدیریت آموزشی حسابداری است سر فصل مطالب مورد نیاز را ذکر نموده ام:

حسابداری

برای حسابداری تعاریف بسیاری وجود دارد. در کتابهای قدیمی حسابداری را فن ثبت،ضبط،جمع آوری،تجزیه و تحلیل،اندازه گیری،طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و معاملات مالی یا رویدادهایی که اثرات مالی دارند تعریف نموده اند.

ولیکن امروزه حسابداری را فن نمی دانند بلکه آن را فرایند یا سیستم اطلاعاتی در نظر می گیرند و حسابداری را به این گونه تعریف نموده اند.

حسابداری دانشی است که با بکار گیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه ،جمع آوری،تجزیه و تحلیل،اندازه گیری،ثبت،طبقه بندی،تجمیع و تلخیص و گزارش می شود.

آنچه که در تعریف حسابداری مورد اهمیت است این می باشد که هر کدام از کلمات دارای دنیایی از مفاهیم و روشها بوده که جزء به جزء دارای بحث و تفکر می باشند .بخشهای از تعریف حسابداری را در اینجا ذکر می کنیم:

اول آنکه :حسابداری دانشی است که اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل و اندازه گیری می نماید:در گذشته دفتر دار را که در واقع اطلاعات دریافت و پرداختها را در دفاتر ثبت می کرد حسابدار می خوانند ولی باید توجه داشت امروز،حسابدار یک فرد ثابت نیست بلکه بازوی مدیریت در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد حسابدار باید اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل نماید و اثرات اقتصادی و مالی را بررسی  نموده و نتایج حاصله را ارزیابی کند.این تجزیه و تحلیل حسابدار است که به حرفه و دانش حسابداری اعتبار و اهمیت می بخشد.

دوم آنکه:اطلاعات مالی پس از آنکه تجزیه و تحلیل شدند باید ثبت و جمع آوری و طبقه بندی شوند .در واقع حسابداری یک سیستم منظم و مرتب برای ثبت و نگهداری اطلاعات می باشد(ثبت در حسابداری در دفاتر روزنامه و طبقه بندی در دفاتر کل صورت می پذیرد )

سوم انکه:حسابداری اطلاعات مالی را تلخیص مینماید:پس از آنکه مراحل فوق الذکر طی شد اطلاعات مالی ثبت شده به شکل مناسب طبقه بندی می گردد که به صورت خلاصه و قابل استفاده گزارش می شوند لازم به توضیح است عموما اطلاعات گزارش شده ،در قالب صورتهای مالی خواهند بود .

 


 حال به مفاهیم و اصطلاحات حسابداری می پردازیم:

 

مفاهیم و اصطلاحات حسابداری :

دارائیها

کلیه اموال ، و سایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معملات ، عملیات مالی یا سایر رویداد ها ایجاد شده و قابل شناسایی به پول بوده و دارای منافع آتی می باشد را دارایی می گویند.

اگر بخواهیم چند دارایی اساسی را نام ببریم به موارد زیر اشاره می کنیم:

1-  وجوه نقد

2-  مطالبات (بدهکاران)

3-  موجودی های جنسی و کالا

4-  دارائیها ی ثابت و تجهیزات

حال هر کدام را تعریف کرده و موارد دیگری از داراییها را که در این 4 طبقه اصلی قرار می گیرند را معرفی می کنیم:

1- وجوه نقد: شامل پول نقد در صندوق و چک های بانکی و موجودی های نقد در بانک ها.

2- مطالبات (بدهکاران): شامل بدهکاران ما و اسناد دریافتی و سفته های دریافتی ما از دیگران می باشد.

3- موجودی های جنسی و کالا: اجناسی است که موسسات در جریان فعالیت خود به قصد فروش یا تولید کالا یا مصرف در عملیات خود خریداری و نگهداری می کنند.

که موجودی های جنسی خود به سه دسته تقسیم می شود:{1-مواد 2-موجودی کالا 3- ملزومات

4- دارائی های ثابت: اموال با دوامی هستند که به قصد نگهداری بلند مدت خریداری و یا ساخته شده و در عملیات یک موسسه مورد استفاده قرار می گیرند نمونه های دارائیهای ثابت: زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، اثاثیه و ... می باشد.

دقت کنید که هر طبقه هز داراویها و نمونه های اشاره شده را به خوبی فرا گیرد چرا که از این به بعد در حسابداری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال وقتی صحبت از خرید اثاثیه کردیم شما باید سریع متوجه شوید اولا اثاثه یک دارائی است و ثانیا دارای ثابت می باشد.

قبل از تعریف بدهی ها همیشه این را مد نظر داشته باشید که بدهی ها با بدهکاران که یک نوع دارائی می باشد فرق دارد و این دو را با هم تداخل ندهید.

 بدهی ها:

تعهداتی است که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معملات و رویداد های گذشته ناشی شده اند و باید با پرداخت پول یا تحویل کالا یا انجام خدمات یا انتقال سایر اقلام دارائیها تسویه گردند.

موسسات بر حسب نوع و حجم فعالیت و معملات خود بدهیهای گوناگون دارند.

نمونه های زیر می تواند از بدهیهای یک موسسه باشد:

1-  بستانکاران

2-  اسناد پرداختی

3-  وامها

بستانکاران :

بستانکاران تعهدات یک موسسه است که در اثر خرید نسیه اموال ، کالا و خدمات از اشخاص و موسسات دیگر ایجاد شده است.

اسناد پرداختی :

بدهی های ناشی از معاملات یک موسسه که در مقابل آن سند تجاری نظیر صفته یا برات صادر شده است ، اسناد پرداختی می گویند.

وام :

مبالغی که یک موسسه از بانک ها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص و موسسات استقراض و به موجب قرارداد یا اسناد تجاری مبادله شده ، تعهد می کند که اصل و فرع (بهره) آن را در موعد معین یا به اقساط بپردازد وام می نامند.

حال که تعریف بدهی ها را یاد گرفتیم اگر گفته شود ما یک سفته صادر کرده ایم به یقین متوجه خواهید شد که این سفته جزء بدهی های ما و در طبقه اسناد پرداختی قرار خواهد گرفت.

سرمایه :

حق مالی  صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارائیهای آن موسسه را سرمایه گویند و یا در واقع با کسر کردن بدهیهای یک موسسه از کل داراءیهای آن موسسه سرمایه بدست خواهد آمد . یعنی اگر ما بذهی های خود را از دارائیهایمان پرداخت کنیم هر چه باقی ماند سرمایه ما است.

 

زمین

ساختمان

ماشین آلات

پول نقد

موجودی بانک

بدهکاران

اسناد

بانکی

کالا

مواد

ملزومات

سرمایه

بستانکاران

اسناد پرداختی

وام

                                دارائیها                                       بدهیها +       سرمایه                    

 

معادله حسابداری:

معادله حسابداری که در واقع حسابداری بر آن استوار است در همه حال باید برابر و مساوی باشد و ترازوی فوق توازن داشته باشد و در غیر این صورت حسابداری  صحیح انجام نپذیرفته.

معادله حسابداری به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

دارائی = بدهی + سرمایه

البته دقت کنید گاهی اوقات طراحان مسئله سعی می کنند در طرح سئوال ظاهر قضیه را عوض کنند یعنی با استفاده از علم ریاضی جابجائی در طرفین معادله ایجاد می کنند ومی خواهند دقت شما را در شناسایی معادله حسابداری ارزیابی کند.

به عنوان مثال معادله حسابداری را به این گونه نشان می دهند از راست به چپ:

دارائی بدهی = سرمایه

                                      یا

دارائی سرمایه = بدهی

ولی آن چیزی که اساس کار است این است که همیشه:

دارائی = بدهی  + سرمایه

در ادامه در ارتباط معادله حسابداری و کاربرد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

حال بهتر است با دو عنصر دیگر حسابداری به نام حساب درآمد و حساب هزینه که سرو کار خواهیم داشت بصورت  بسیار خلاصه آشنا شویم.

در آمد چیست؟

در آمد بهای کالای فروش رفته ، یا خدمات انجام شده برای مشتریان و نتایج سایر فعالیت های عادی یک موسسه در یک دوره ی مالی که به تحصیل وجه نقد یا افزایش سایر دارائیها یا کاهش بدهیها منجر می شود گویند.

هزینه چیست؟

شرکت ها و موسسات برای اداره امور و انجام دادن فعالیت های مر بوط به کسب درآمد مخارجی نظیر خرید مواد و کالا و پرداخت دستمزد ، اجاره ، آب و برق و غیره انجام می دهند که باعث خروج وجه نقد یا کاهش سایر دارائیها و یا افزایش بدهیها موسسه می گردد که بهد آن مخارج واقع شده که منافع آتی ندارد هزینه گویند.

 

شناخت دفاترمالی قانونی و دفاتر کمکی حسابداری

دفاتر قانونی کدامند؟

1-  دفتر روزنامه

2-  دفتر کل

3-  دفتر دارایی

4-  دفتر کپیه

الف-دفتر روزنامه:

دفتری است که معاملات و عملیاتی مالی یک موسسه بطور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.

ب- دفتر کل:

دفتری است که حسایهای یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود حسابهای دفتر کل از لحاظ اصولی همانند همان حاب T است این دفتر اطلاعات لازم برای تهیه صورتهای مالی را فراهم می کند.

ج-دفتر کپیه:

دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نمایند.

د-دفتر دارائی:

دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نمایند.

دفاتر کمکی حسابداری

دفتر معین:

دفتر معین یک دفتر کمکی است جهت حسابداری می باشد و به عنوان دفاتر قانونی نمی باشد.    

اصول حسابداری کدامند؟ 

اصول حسابداری مبنا و قواعد و رهنمود های حاکم به اندازه گیری ، ثبت و طبقه بندی و گزارش نتایج معملات و عملیات و رویداد های دارای اثر مالی بر یک موسسه را گویند.

اصول حسابداری جنبه کاربردی تری نسبت به مقروضات دارند یعنی مقروضات چهار چوب های کلی هستند اما اصول جنبه ی کاربردی تری و اجرایی تر قضایا در حساب داری می باشند. این اصول به شرح زیر می باشند:

               1- اصول بهای تمام شده.            

               2- اصل تحقق در آمد.   

            3- اصل مقابله هزینه ها با درآمد

              4- اصل افشاء.

اصل بهای تمام شده (اصل بهای تمام شده تاریخی) چیست؟

کالا ها و خدماتی که توسط یک موسسه خریداری شده و یا مصرف و فروخته می شود علاوه بر قیمت های تحقق یافته در معاملات ، ارزشهای گوناگونی چون ارزش واقعی ، ارزش جاری ، ارزش جایگزینی و غیره دارند.

اما در حسابداری قیمت های تحقق یافته در معملات که اصطلاحا بهای تمام شده  یا ارزش تاریخی نامیده می شود مبنای ثبت وضبط اطلاعات و تهیه گزارش های مالی قرار میگیرد.

اصل بهای تمام شده یکی از اصولی می باشد که بسیار در حسابداری کاربرد دارد و به آن بسیار باید توجه شود رعایت اصل بهای تمام شده ، را با مثال زیر روشن می کنیم:

مثلا شما یک وسیله ی نقلیه را که قیمت واقعی آن در بازار 000/5000 ریال است از دوست خود 000/4000 ریال خریداری کردید باید در حساب داری و حساب های خود دارایی فوق را به قیمت خرید و تحقق یافته معامله یعنی 000/4000 ریال شناسایی کنید در ظمن هیچ گونه سود را نباید شناسایی کنید. اصل بهای تمام شده ی تاریخی می گوید دارایی فوق را به قیمت خرید و هزینه های متعارفی که تا زمان نصب و راه اندازیو استفاده دارایی متحمل می شویم باشد.

مثلا اگر ساختمانی 000/3000 ریال خریداری شود و جهت انتقال سندها مالکیت 000/2000 ریال متحمل هزینه شدیم باید طبق اصل بهای تمام شده تاریخی قیمت تمام شده  ساختمان در حسابها 000/3200 ریال نشان داده شود به هر حال اصل بهای تمام شده تاریخی را به خوبی رعایت کنید تا حسابدار موفق باشید.

اصل تحقق در آمد

اصل تحقق در آمد در حسابداری بیان می کند زمانی باید درآمد شناسایی شود که دو شرط وجود داشته باشد اولا معامله ی صورت پذیرفته باشد ثانیا درامد قابل اندازه گیری باشد.

بنابراین زمانی ما میتوانیم درآمد شناسایی کنیم که این دو شرط وجود داشته باشد در غیر این صورت ما نمی توانیم بگوییم درآمد تحقق پذیرفته است.

اصل مقابله (تطابق)هزینه ها با درآمد ها

طبق این است عنوان می شود زمانی که ما درآمدی را شناسایی می کنیم باید هزینه های مرتبط با آن درآمد را نیز که منجر به کسب درآمد شدهاند شناسایی کنیم. و در واقع کلیه هزینه های که در ارتباط با درآمد است باید شناسایی شود.

مد دانید که بعضی از هزینه ها ارتباط مستقیم با درآمدها دارند که اینگونه هزینه ها مشخص می باشند مثلا ما برای فروش کالایی هزینه حمل یا هزینه دیگری را متحمل می شویم که باید آنها را شناسایی کنیم.در حالتی دیگر هزینه هایی بطور کلی در طول دوره کسب درآمد وجود دارند ولی ارتیاط مستقیم با کسب درآمد ندارند که این گونه هزینه ها هم طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمدها باید شناسایی شوند مثال بارز اینگونه هزینه ها،استهلاک می باشد ما در طول دوره مالی از وسائط نقلیه استفاده می کنیم ولی برای یک فروش خاص یا مورد خاص هزینه آنرا محاسبه نمی کنیم بلکه در پایان دوره یک حساب درآمد کلی شناسایی کرده و همچنین هزینه استهلاک دارای را بطور کلی مربوط به یکسال را محاسبه می نمایم که این به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه ها با درآمدها می باشد.

 

اصل افشاء

طبق اصل افشاء بیان می شود کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود.

به عنوان مثال زمانی که ما در صورتهای مالی خود مثلا تراز نامه دارائیها را به جاری یا دارائیهای بلند مدت یا بدیهای بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم و مشخص می کنیم در واقع در جهت اصل افشاء اقدام نموده ایم.

انواع گزارش:

تراز آزمایشی

هرچند بر طبق یکی از اصول اساسی حسابداری دو طرفه،همیشه جمع اقلام بدهکار یا جمع اقلام بستانکار حسابها برابر است و هر لحظه می توان با مقایسه جمع اقلام بدهکار بستانکار صحت ثبت معاملات را آزمایش نمود ولی معمول است که در پایان هر ماه حسابداران جهت آگاهی از صحت ثبت اقلام و درستی  حسابها فهرستی از مانده های دفتر کل تهیه می کنند که به آن تراز آزمایشی، موازنه امتحانی و یا خلاصه دفتر گفته می شود.

تراز نامه(بیلان)

تراز نامه صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ معین و مشخص است که در آن دارائیها،بدهیها و سرمایه یک موسسه منعکس می شود.

دقت کنید تراز نامه در یک تاریخ معین وضعیت دارائیها و بدهیها و سرمایه را مشخص می کند نه اینکه تغییرات آنها را طی یک دوره بلکه در یک زمان معین و مشخص معمولا پایان دوره می گوید حال وضغیت ما چگونه است به هر  حال تراز نامه دارای بخشهای ذیل می باشد:

1-سرفصل

2-دارائیها

3-بدهیها

 4-سرمایه

5-تراز

در تهیه تراز نامه رعایت نکات زیر الزامی است:

الف-در سر فصل اولا بایدنام موسس ذکر شود.

ب-نام گزارش که تراز نامه است عنوان شود.

ج-تاریخ مشخص شود.

-در بخش دارائیها: به ترتیب قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد مرتب شوند.

-در بخش بدهیها:حسابهای  بدیهی باید به ترتیب سر رسید پرداخت شوند.

-در بخش سرمایه:مبلغ سرمایه پایان دوره باید نشان داده شود.

-در نهایت زیر جمع طرف راست و چپ تراز نامه را با دو خط موازی تراز کنیم.

به نمونه تراز نامه ارائه شده دقت کنید.

                 تعمیر گاه اندیشه

                 تراز نامه     

                 در تاریخ 29 اسفند ماه سال 5X

       

           دارائیها                    ريال                    بدهیها              ريال

            موجود نقدی                         590000            بستانکاران             100000

          موجودی بانک                     1630000

        آپارتمان                              300000

                                  اثاثه                                   400000                 سرمایه                 552000

                                                                          5620000                                         5620000

 

روشهای درج اطلاعات حسابداری:

روش ثبت ادواری

روش ثبت دائمی

 

الف-روش ثبت ادواری

در این روش ،کالاهای خریداری شده در طول دوره مالی به حساب خرید،بدهکار و کالاهای فروخته شده به حساب فروش،بستانکار می شود.در نتیجه،در طول دوره مالی قیمت تمام شده کالاهای موجود در مدارک حسابداری ثبت نمی شود.

بر طبق این روش،موجودی کالا در پایان دوره مالی از طریق شمارش اقلام مختلف و قیمت گذاری آنها تعیین،در حسابها ثبت و بهای تمام شده کالای فروش رفته محاسبه می شود.موجودی کالا در پایان هر دوره مالی بطور طبیعی موجودی کالای ابتدای دوره مالی بعد است.

 

بهای تمام شده کالای

خریداری شده

موجودی کالای

پایان دوره

موجودی کالای

اول دوره

بهای تمام شده کالای

فروش رفته

بهای تمام دشده کالای آماده برای ذفروش

 


ب-روش ثبت دائمی

در این روش حسابی بنام موجودی کالا در دفاتر افتتاح می گردد و کلیه خرید های کالا در بدهکار این حساب به ثبت می رسند.همچنین در این روش،حسابهای هزینه های مستقیم خرید،برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید نیز نگهداری نمی شود.بلکه کلیه مبالغ مربوط به هزینه های مستقیم خرید در بدهکار حساب موجودی کالا و کلیه مبالغ مربوط به برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی در بستانکار حساب مذکور ثبت می شوند.بافروش کالا به غیر از حساب صندوق یا حساب های دریافتی بدهکار و حساب فروش بستانکار  می شود حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته،معادل ارزش کالای فروش رفته بدهکار و حساب موجودی کالا بستانکار می گردد.به این ترتیب در هر لحظه،تعداد و ارزش موجودی کالا مشخص بوده،نیازی به ارزیابی نمی باشد.در این روش برای موسساتی که،تعداد کالای مورد معامله آنه کم،ولی دارای ارزش زیاد می باشند مناسب است.اما در مورد موسساتی که حجم خرید و فروش آنها بسیار زیاد است قابل استفاده نمی باشد.

 

فهرست مطالب این ماه

هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن

صفحه10و11-حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

 

مفاهیم و اصطلاحات حسابداری(دارائیها و بدیهی ها)

صفحه8تا10- حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

 

ثبت معاملات در حساب ها(شناخت دفاتر مالی قانونی ودفاتر کمکی حسابداری)

صفحه 68تا70- حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

صفحه 35و36- حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

 

اصول عمومی حسابداری

صفحه236تا238- حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

 

انواع گزارش

تراز آزمایشی

صفحه20-حسابداری عمومی تکمیلی-یعقوب نماینده-انتشارات صفار-تهران-1380

تراز نامه

صفحه55و56- حسابداری مقدماتی-شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1381

صورت سود وزیان و صورت حساب

صفحه21و22- حسابداری عمومی تکمیلی-یعقوب نماینده-انتشارات صفار-تهران-1380

 

روشهای درج اطلاعات حسایداری

صفحه 179 تا180-حسابداری تکمیلی- شهرام روز بهانی-انتشارات فراز اندیش سبز-تهران-1382

 

 


فهرست منابع:

نام

نام کتاب

جلد

انتشارات

محل انتشار

سال انتشار

کیمبل وایلز

ترجمه   محمد طوسی

مدیریت در رهبری آموزشی

-

آموزش مدیریت دولتی

تهران

1381

مهدی ایران نژاد

پرویز ساسان گهر

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

-

موسسه عالی بانکداری

تهران

1383

غلامعلی  سرمد

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

-

وزارت امور خارجه

تهران

1380

سید محمد    میر کمالی

رهبری و مدیریت آموزشی

-

یسطرون

تهران

1379

حسن سلطانی،یوسف کشاورز

اصول سرپرستی و سرپرستی  سازمان

-

مهربان نشر

تهران

1385

گروهی از استادان مرکز آموزش مدیریت دولتی

مجموعه مطالب آموزشی دوره مدیریت پایه سطح (2)

-

مرکز آموزش  مدیریت دولتی

تهران

1380

آلان سی-اور نستین-فردسی.لاننبورک

مدیریت آموزش مفاهیم و عمل

-

جمالی

تهران

1382

ابراهیم میانجی

مفاهیم مقدماتی

برنامه ریزی آموزشی

-

مختومقلی فراغی

گرگان

1383

محمد حسن پروند

مقدمات برنامه آموزشی و درسی

-

شیوه

تهران

1380

جی-رکی مییر

ترجمه دکتر محرم آقا زاده

آموزش پودمانی از طراحی تا اجرا

-

آییژ

تهران

1384

محمد ربیع سام خانیان

خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی

-

اسپند هنر

تهران

1381

علی علاقه بند

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

-

روان

تهران

1375

علی  علاقه بند

مقدمات مدیریت آموزشی

-

روان

تهران

1384

علی  علاقه بند

مقدمات مدیریت آموزشی

-

بعثت

تهران

1371

جری جی.هرمن-جانیس ال.هرمن

مترجم   علی علاقه بند

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی

-

ارسباران

تهران

1384

ابوالقاسم درکی

قانون کار

-

چاپ و نشر کتابهای درسی

تهران

1384

بعقوب نماینده

حسابداری عمومی تکمیلی

-

صفار

تهران

1380

شهرام روز بهانی

حسابداری مقدماتی

-

فراز اندیش سبز

تهران

1381

شهرام روز بهانی

حسابداری تکمیلی

-

فراز اندیش سبز

تهران

1381

ایمنی و بهداشت محیط کار

عبدالله جرجانی

-

دانش و فن

تهران

1382

ارزشیابی آموزشی

 

-

 

 

 

روابط انسانی

 

-

 

 

 


کاربر گرامی:

چنانچه پیشتر به این مطالب نیاز دارید با ایمیل  تماس بگیرید تا برایتان ارسال نمایم.

ن. محمدی

نوشته شده توسط ن. محمدی در |  لینک ثابت   •